Julian Polvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa

julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


4 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


Looking for apples

12 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


21 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


26 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


35 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


44 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


51 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


64 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


72 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


84 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


97 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


100 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


Picasso

105 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


Manet

110 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


119 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


131 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


139 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


147 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


155 Days ago
julianpolvorosa

Julian Polvorosa

@julianpolvorosa


Comment from Julian Polvorosa:


167 Days ago